Algemene Voorwaarden SKallan.nl

https://skallan.nl

publicatiedatum 10/06/2021

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

ARTIKEL 1 | Algemeen

1.1 SKALLAN.NL biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – SKALLAN.NL:

eenmanszaak, gevestigd aan de Teijlerstraat 2 te ‘s-Gravenhage, ingeschreven bij de kamer van koophandel te ‘s-Gravenhage onder handelsregisternummer 82607761,

– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan SKALLAN.NL opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

– Website: de door SKALLAN.NL gehouden website met als URL http://www.SKALLAN.NL.

1.3 SKALLAN.NL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2 | Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. SKALLAN.NL is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan SKALLAN.NL verzonden. Deze gegevens zijn door SKALLAN.NL ontvangen; of – SKALLAN.NL heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door SKALLAN.NL herroepen worden in geval de Koper niet aan de door SKALLAN.NL gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege SKALLAN.NL worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. SKALLAN.NL kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.5 Alle producten worden met de hand bereidt wat kan resulteren in afwijkend gewicht en/of grootte, ten opzichte van product informatie getoond op de website van SKALLAN.nl. 

ARTIKEL 3 | Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die SKALLAN.NL in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, SKALLAN.NL geen producten zal leveren.

3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SKALLAN.NL worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en of de aanbiedingstermijn verlopen is.

ARTIKEL 4 | Betaling

4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling en via iDeal.

ARTIKEL 5 | Afhalen, Bezorgen en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling klaar gemaakt en klaargezet voor afhalen of bezorgen op het door koper opgegeven bezorgadres. De door SKALLAN.NL aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2 Afhalen vindt plaats op afhaallocatie van SKALLAN.NL. Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 De Koper is verplicht het gekochte op overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4 Indien de Koper de bestelling niet ophaalt op de overeengekomen termijn krijgt de Koper de mogelijkheid om de bestelling alsnog de volgende dag op te halen. SKALLAN.NL stelt zich in dit geval niet verantwoordelijk voor de afname van versheid en kwaliteit van de bestelling. Afhaal geschied binnen de reguliere openingstijden van SKALLAN.NL, zoals vermeld op de website. Als de Koper alsnog nalaat om de bestelling op te halen dan vervalt de opdracht, met dien verstande dat alle rechten op restitutie vanuit SKALLAN.NL vervalt.

5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat SKALLAN.NL vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakket geretourneerd worden.

5.5 Terstond na ontvangst, bij het bezorgen/afhalen, dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst per mail aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@skallan.nl. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van SKALLAN.NL zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 | Garantie

6.1 SKALLAN.NL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, zal SKALLAN.NL de zaak binnen redelijke termijn beoordelen en naar keuze van SKALLAN.NL, vervangen of zorg dragen voor restitutie. 

6.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SKALLAN.NL, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de bestelling of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 7 | Overmacht

7.1 In geval van overmacht is SKALLAN.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. SKALLAN.NL is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Onder overmacht wordt in deze tevens verstaan ongeval en/of ziekte, al dan wel niet incluis ziekenhuisopname, van SKALLAN.NL, met dien ten volge dat levering van opdracht niet kan worden bewerkstelligd.

ARTIKEL 8 | Persoonsgegevens

8.1 SKALLAN.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door SKALLAN.NL intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. SKALLAN.NL neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Voor meer informatie verwijst SKALLAN.NL naar de Privacy Statement dat beschikbaar is via de website.

ARTIKEL 9 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 SKALLAN.NL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2 De Koper vrijwaart SKALLAN.NL voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

ARTIKEL 10 | Algemeen klachtbeleid

10.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij SKALLAN.NL.

10.2 Bij SKALLAN.NL ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Mede vanwege het feit dat het ontbindingsrecht van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek gezien de aard van de Producten niet van toepassing is, zal SKALLAN.NL na een gegronde klacht door de Klant te allen tijde meedenken en zoeken naar een passende (compensatie)oplossing voor de klacht, waaronder bijvoorbeeld nalevering van een gelijkwaardig product of restitutie van de door de Klant gedane betaling.

10.4 Indien een klacht van een Consument, niet in onderling overleg met SKALLAN.NL kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de civiele rechter te arrondissementsparket te ‘s-Gravenhage.

ARTIKEL 11 | Slotbepalingen

11.1 SKALLAN.NL is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden alsook haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen geen betrekking hebben op leveranties waarvan vaststaat dat zij in het kader van de Overeenkomst nog zullen worden uitgeleverd en de uitlevering daarvan niet meer op reguliere wijze kan worden herroepen.

11.2 Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

11.4 Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SKALLAN.NL aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.